پلاسماجت:

پلاسماجت:

با حرارت دادن بسیار زیاد گازها، پلاسما ها بوجود می آیند؛ جالب است بدانید که پلاسما ها نسبت به گازها خواص بسیار متفاوتی دارند. ازجمله این خواص می توان به رسانایی فوق العاده آن اشاره کرد که همین ویژگی باعث استفاده از پلاسما در پزشکی شده است. بارش الکترونی از پلاسما (گاز یونیزه حاوی مقادیر زیادی الکترون آزاد) به بدن…

learn more